Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN TRISTEL NV

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden van de klant. Deze afwijkingen zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Naamloze Vennootschap TRISTEL (hierna vermeld als TRISTEL). Deze voorwaarden, bedongen in brieven, offertes, facturen of vermeld op enig ander document, zullen zowel voor de vroegere als voor de toekomstige verhoudingen, als volledig aanvaard worden beschouwd door de ontvanger zonder enig protest, wanneer deze het contract ondertekent of de factuur betaalt zonder voorbehoud.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op die van de klant, tenzij TRISTEL een voorafgaande geschreven afwijking aanvaardt, waarbij deze afwijking enkel voor het betreffende punt geldt. Het feit dat TRISTEL geen gebruik maakt van een of ander beding in zijn voordeel, opgesteld in deze algemene voorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als een afstand van haar recht om er beroep op te doen.

ARTIKEL 2: OFFERTES

De offertes van TRISTEL zijn vrijblijvend en afhankelijk van de voorraden en beschikbaarheid van de leveranciers. Zij worden automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving herzien in geval van loonsverhoging en/of prijsverhoging van de goederen. Zodra de bestelling is aanvaard , behoudt TRISTEL het recht om de prijs aan te passen op basis van artikel 57 van de Wet van 30 maart 1976, met betrekking tot de werkelijke kosten die deel uitmaken van de uiteindelijke prijs, en dit tot een maximum van 80% van de vastgestelde eindprijs.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

Elke bestelbon die door de klant is ondertekent, is onherroepelijk bindend. Het annuleren van lopende bestellingen is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van TRISTEL en na betaling van een eventuele schadevergoeding.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen dienen enkel als aanwijzing. Tenzij sprake van grove nalatigheid of bedrog, geeft een vertraging in de levering van minder dan één maand de klant geen recht om de goederen te weigeren of een schadevergoeding te eisen. Indien de vertraging de maand overschrijdt, kan de klant de bestelling annuleren na het versturen van een aangetekende brief aan TRISTEL, waarin wordt verzocht om de goederen binnen 15 dagen te leveren, zonder recht te hebben op schadevergoeding. Iedere wijziging van de bestelling door de klant verlengt automatisch de leveringstermijn.

ARTIKEL 5: KLACHTEN – VERANTWOORDELIJKHEID – GARANTIE

Om geldig te zijn, moet iedere klacht binnen acht dagen na de leveringsdatum schriftelijk per aangetekend schrijven naar TRISTEL opgestuurd worden. De afwezigheid van enige betwisting volgens bovenstaande voorwaarden en termijnen, houdt in dat de klant de goederen onherroepelijk heeft aanvaard, ongeacht eventuele  latere klachten. Gebreken in een deel van de levering geven de klant niet het recht om de volledige levering te weigeren. TRISTEL garandeert niet dat de geleverde goederen volledig overeenkomen met de beoogde doeleinden van de koper. De koper is als enige verantwoordelijk voor de keuze van het bestelde materiaal. Geen enkel goed mag worden teruggestuurd zonder schriftelijk akkoord van TRISTEL. Een dergelijke toestemming betekent niet dat TRISTEL erkent dat de geretourneerde goederen niet aan de specificaties voldoen of defect zijn. De aansprakelijkheid van TRISTEL, indien van toepassing, is beperkt tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de ontvangen prijs voor de goederen, of eventuele vervanging, naar keuze van TRISTEL, met uitsluiting van enige andere direct of indirecte schade aan de klant, diens werknemers of derden. De klant is verantwoordelijk voor eventuele claims van derden, ongeacht de grondslag is, en vrijwaart TRISTEL van aansprakelijkheidsvorderingen van derden. Klachten over gebreken, fouten of tekortkomingen in de goederen, geleverd door een transporteur aan de klant, dient op straffe van onontvankelijkheid, op de transportbrief te worden vermeld, die in geval van geschil als bewijs zal dienen. TRISTEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of bederf van het geleverde product indien de opslagomstandigheden niet voldoen aan de eisen voor dit type product. De klant, die als professional wordt beschouwd, wordt geacht op de hoogte te zijn van de specifieke kenmerken van de bestelde koopwaar.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO-OVERGANG

De levering vindt plaats op de vestigingsplaats van TRISTEL. tenzij anders bepaald, zijn de vervoers- en verpakkingskosten ten laste van de klant. De goederen worden altijd vervoerd op diens risico. TRISTEL blijft eigenaar van de goederen totdat de betreffende facturen volledig zijn voldaan. In geval van niet-betaling behoudt TRISTEL zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

ARTIKEL 7: BETALING

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen netto en exclusief belastingen, administratiekosten en verzendkosten. Facturen dienen contant te worden betaald op de vervaldag en op de rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zal er automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente van 1% per maand verschuldigd zijn. De ontvangst van de factuur geldt automatisch als ingebrekestelling aan de schuldenaar, conform artikel 1139 van het Franse Burgerlijk Wetboek, zonder dat een afzonderlijk document nodig is en louter door het verstrijken van de termijn. Indien de betaling niet binnen de 15 dagen na de vervaldatum wordt uitgevoerd, zal het overblijvende saldo verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00 als boeteclausule. De klant aanvaardt dat TRISTEL in dergelijke omstandigheden de uitvoering van alle lopende bestellingen mag opschorten. De klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht om enig bedrag dat TRISTEL verschuldigd zou zijn, te verrekenen. Een situatie waarbij facturatie betrekking heeft op één of meerdere deelleveringen geven de klant niet het recht om betalingen uit te stellen tot de volledige levering.

ARTIKEL 8: BEËINDIGING

In geval van niet-nakoming van enige verbintenis door de klant, kan TRISTEL de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldatum machtigt TRISTEL om de niet-betaalde goederen binnen 24 terug te nemen na een aangetekende brief aan de klant, waarin bezoeksdatum van een gemachtigde wordt vermeld. De overeenkomst kan als ontbonden beschouwd worden zonder enige formaliteit of kennisgeving aan de klant, zelfs voordat de verbintenis opeisbaar is.

ARTIKEL 9: VERHUUR VAN GOEDEREN

Bij de huur van goederen wordt altijd een contract opgesteld met begin- en einddatums en de huurprijs. De gehuurde goederen moeten in hun oorspronkelijke staat geretourneerd worden. De goederen moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum vóór 17u worden teruggebracht. Eventuele verzendkosten zijn voor de huurder, evenals eventuele defecten die optreden tijdens de huurperiode en niet het gevolg zijn van fabricagefouten. Vervangbare verbruiksgoederen, zoals batterijen, zijn altijd ten koste van de huurder.

ARTIKEL 10

De klant vrijwaart TRISTEL van alle claims die tegen haar kunnen worden ingediend als gevolg van milieuschade veroorzaakt door de genoemde producten.

ARTIKEL 11

Elk geschil tussen TRISTEL en één van haar klanten is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen, met inbegrip van het Vredegerecht van Antwerpen. De Belgische Wet is van toepassing.