Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIE

(a) In deze Voorwaarden
“het Bedrijf” verwijst naar Tristel Solutions Limited
“de Klant” verwijst naar de persoon, vennootschap of andere entiteit waarmee het Bedrijf contracten afsluit
“Goederen” verwijst naar de producten die door het Bedrijf geleverd worden volgens het Contract.

(b) De titels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

(c) “Contract” verwijst naar het contract tussen de Klant en het Bedrijf.

2. ALGEMEEN

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die opgenomen zijn in of waarnaar verwezen wordt in een bestelling, brief, contractformulier of andere communicatie die door de Klant naar het Bedrijf wordt verzonden. Geen andere voorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door een directeur van het Bedrijf.

(b) Door het plaatsen van een bestelling bevestigt de klant dat deze niet heeft vertrouwd op enig advies of enige verklaring van het Bedrijf dat niet schriftelijk bevestigd is. De klant doet afstand van elk recht dat zij zou hebben met betrekking tot enig ander advies of andere verklaring.

3. OFFERTES

(a) Iedere offerte of schatting die het bedrijf aanbiedt met betrekking tot de Goederen is slechts een uitnodiging. Bestelling worden niet geplaatst op basis van een offerte. Offertes zijn niet bindend totdat de Onderneming deze aanvaard.

4. PRIJZEN

Tenzij anders vermeld in het Contract of op de huidige prijslijst van het Bedrijf:-

(a) De prijs van de Goederen is exclusief BTW, die tegen het toepasselijke tarief in rekening wordt gebracht;

(b) De prijs van de Goederen is ‘ex-works’;

(c) Indien de prijs vermeld is in de offerte van het bedrijf gebaseerd op aangegeven productieseries en/of specifieke leveringsperiodes, behoudt het Bedrijf het recht om de prijs van de Goederen aan te passen als de Klant andere hoeveelheden bestelt dan aangegeven en/of een andere leveringsperiode wenst;

5. BETALING

(a) Betaling dient contant of via vrijgemaakte fondsen worden voldaan, uiterlijk 30 dagen nadat de factuur met betrekking tot de Goederen is opgesteld. Indien het Contract de leveringstermijnen voorziet, heeft het bedrijf het recht om elke termijn te factureren.

(b) De tijd voor betaling van alle verschuldigde bedragen is van essentieel belang. Indien de Klant niet op tijd betaalt, heeft het Bedrijf het recht om, zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering van Goederen in het kader van een contract met de Klant op te schorten en een dergelijk contract te beëindigen.

(c) Alle verschuldigde bedragen dienen zonder schuldvergelijking of aftrek betaald te worden.

(d) Indien de betaling niet op tijd uitgevoerd is, heeft het bedrijf het recht om zonder verdere kennisgeving het volgende aan te rekenen:

(i) rente over alle uitstaande bedragen die bij de Klant tegen een tarief per jaar van 2% boven de geldende basisrente van Lloyds Bank PLC. Dergelijke rente wordt maandelijks berekend en samengesteld. Het Bedrijf heeft het recht om alles dat na de vervaldatum wordt ontvangen aan te wenden ter voldoening van eventuele rente, alvorens enig saldo aan te wenden voor kwijtschelding van de oorspronkelijke schuld; en

(ii) administratiekosten ter dekking van de kosten en uitgaven die voortvloeien uit de vertraging.

(e) De vereffening van openstaand saldo dat aan het Bedrijf verschuldigd is, kan met behulp van een krediet- of debietcard worden betaald. Er wordt een toeslag van 3% toegevoegd aan alle bedragen die met een krediet- of debietkaart worden betaald.

6. LEVERING EN RISICO
(a) De data voor de verzending of levering van de Goederen zijn slechts verwachtingen en zijn niet bindend. Indien het Bedrijf de Goederen niet verzendt op de vermelde data vormt dit geen schending van het Contract en het Bedrijf is niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade als gevolg van een dergelijke vertragingen.

(b) Bij een prijs inclusief vervoer binnen het Verenigd Koninkrijk. De levering vindt plaats bij aankomst op de vestigingsplaats van de Klant of op de opgegeven bestemming. Indien de prijs geen vervoer omvat of geen locatie voor levering overeengekomen is, vindt de levering plaats in de fabriek van het Bedrijf. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, regelt het Bedrijf namens de Klant en op hun kosten het vervoer waarbij de geselecteerde vervoerder als agent van de Klant fungeert. Wanneer de Klant de Goederen bij het Bedrijf dient af te halen, wordt de levering geacht plaats te vinden veertien dagen na de kennisgeving dat de Goederen klaar zijn om afgehaald te worden of bij het afhalen, indien dit eerder gebeurt.

(c) Indien de Klant de levering van de Goederen weigert, kan het Bedrijf kosten aanrekenen voor het retourtransport. Het niet in ontvangst nemen van de Goederen ontslaat de Klant niet van de verplichting om de Contractprijs te betalen.

(d) Indien schade aan of verlies van de Goederen optreedt vóór de levering aan de Klant, verbindt het Bedrijf zich tot kosteloze vervanging of herstelling. De voorgaande verbintenis van het Bedrijf is afhankelijk van:-

(i) de Klant die, binnen drie dagen na ontvangst, het Bedrijf en de vervoerder op de hoogte brengt van schade of verlies met redelijke bijzonderheden, of in geval van totaal verlies binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur, en

(ii) de Klant het bedrijf en/of haar bevoegde agenten of adviseurs faciliteiten verleent om beschadigde goederen te inspecteren. Indien gevraagd door het Bedrijf, en op kosten van het bedrijf, beschadigde goederen binnen vijf dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek naar de fabriek van de Onderneming terug te zenden.

(e) Tenzij uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarde, heeft het bedrijf geen aansprakelijkheid in verband met schade aan of verlies van de Goederen tijdens het transport naar de overeengekomen plaats van levering.

(f) Het risico met betrekking tot alle Goederen gaat over op de Klant op het moment van de levering.

7. OPSLAG

In het geval van de Klant:-
(a) Het bedrijf in kennis stelt van zijn onvermogen om de levering van Goederen te aanvaarden, of

(b) Het niet geven van leveringsinstructies wanneer dit verzocht wordt of de verkochte Goederen niet afhaalt, of

(c) Uitstel aanvragen van de levering waarmee het Bedrijf akkoord gaat:
de Klant zal de Goederen betalen alsof ze zijn geleverd, maar de Goederen zullen opgeslagen worden op risico en kosten van de Klant. Het Bedrijf zal een redelijke vergoeding aanrekenen voor de opslag. Indien de Klant de Goederen niet afhaalt of aanvaardt binnen de drie maanden na de schriftelijke kennisgeving van het Bedrijf dat de Goederen klaar zijn voor afhaling of levering, heeft het Bedrijf het recht om de Goederen te verkopen of te vernietigen en de opbrengst van deze verkoop aan te wenden voor de betaling van alle sommen die verschuldigd zijn aan het Bedrijf.

8. LEVERING

Vanaf het moment van levering, is de Klant verantwoordelijk voor de Goederen, maar:-

(a) De Goederen blijven niettemin de eigendom van het Bedrijf tot op het moment dat de Klant alle sommen betaald heeft die verschuldigd zijn uit hoofde van het Contract. De Klant zal al de nodige stappen ondernemen om de Goederen van het bedrijf te beschermen tegen claims van derden.

(b) Tot de eigendomsoverdracht erkent de Klant dat hij de Goederen uitsluitend in bezit heeft als zaakwaarnemer voor het bedrijf. Indien de Klant over de Goederen bezit alvorens de volledige betaling uitgevoerd is, wordt de opbrengst van dergelijke vervreemding door de Klant in bewaring gehouden voor het bedrijf en mag deze niet vermengd worden met ander geld of gestort worden op een schuldrekening en is ten allen tijde identificeerbaar als geld van het Bedrijf en de Klant is daarom op verzoek aansprakelijk aan het Bedrijf.

(c) Het Bedrijf mag, met de recuperatie van de Goederen als doel, ieder pand betreden waarvan wordt aangenomen dat de Goederen hier worden opgeslagen, en deze weer in bezit nemen. Het Bedrijf heeft de bevoegdheid om de Goederen opnieuw te verkopen en de opbrengst van de verkoop in mindering te brengen van het door de Klant verschuldigde bedrag. Het saldo blijft verschuldigd.

(d) De Klant zal de Goederen, zolang ze eigendom blijven van het Bedrijf, verzekeren tegen verlies of schade door ongeval, brand, diefstal en andere risico’s die gewoonlijk gedekt worden door verzekeringen in de bedrijfsactiviteiten die door de Klant uitgevoerd worden. De Goederen zullen tot de volledige vervangingswaarde ervan verzekerd worden bij een gereputeerde verzekeringsmaatschappij onder een allesomvattende verzekeringspolis.

(e) Tot het moment dat de Klant eigenaar wordt van de Goederen zal hij deze op zijn terrein opslaan, gescheiden van eigen goederen of die van een andere partij en makkelijk identificeerbaar gemaakt als de Goederen van het Bedrijf.

(f) Indien de Klant, alvorens enige betaling zoals bedoeld in de Voorwaarde te hebben gedaan, een regeling treft of een akkoord sluit met schuldeisers, een daad van faillissement pleegt, of een executie op zijn activa laat leggen, of een soortgelijk proces ondergaat onder de wetten van de woonplaats van de Klant, worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar en wordt de Klant verzocht onmiddellijk: –

(i) de Goederen die nog niet verwijderd zijn aan het bedrijf afleveren en het Bedrijf zal, op verzoek, gerechtigd zijn de lokalen van de Klant te betreden om deze Goederen op te halen, en

(ii) Aan de Onderneming rekenschap afleggen van de opbrengst van de Goederen die voordien door de Klant werden weggedaan.

9. ACCEPTATIE

(a) De Klant wordt geacht de Goederen aanvaard te hebben als zijnde in overeenstemming met het Contract en is verplicht deze te betalen, tenzij het Bedrijf binnen drie dagen na ontvangst een schriftelijke kennisgeving van afkeuring ontvangt. Goederen die door de Klant aanvaard worden, kunnen nadien niet geretourneerd worden.

(b) Indien na kennisgeving van afwijzing de Klant de Goederen behandelt op een wijze die niet in overeenstemming is met dergelijke afwijzing of met het eigendomsrecht van de Goederen door het Bedrijf, wordt de Klant geacht de Goederen te aanvaarden en is verplicht om ervoor te betalen.

10. GARANTIE

(a) Indien Goederen of enig deel daarvan naar de redelijke tevredenheid van het Bedrijf defect blijken te zijn

vanwege defecte materialen, vakmanschap of ontwerp binnen een periode van twaalf maanden vanaf de datum van de oorspronkelijke verzending of levering door het Bedrijf (met uitzondering van normale slijtage) zal het Bedrijf naar eigen keuze ofwel:

(i) de goederen kosteloos vervangen of repareren, of

(ii) de Contractprijs van de defecte Goederen aan de Klant terugbetalen, of

(iii) van de Klant eisen dat hij de Goederen behoudt en de Klant een redelijke vergoeding toekennen met betrekking tot dergelijke gebreken.

MITS

(1) deze garantie niet van toepassing is op transportschade; het enige rechtsmiddel van de Klant voor dergelijke schade is vermeld in artikel 6.

(2) De Klant het Bedrijf schriftelijk op de hoogte stelt binnen veertien dagen na kennis name; en

(3) Indien de Onderneming dit vereist, worden alle defecte Goederen eerst teruggezonden naar de vestiging van het Bedrijf (om door het bedrijf terugbetaald te worden indien zij ervan overtuigd is dat de Goederen beschadigd zijn); en

(4) De Goederen correct zijn opgeslagen en/of gebruikt door de Klant; en

(5) De aansprakelijkheid van het Bedrijf onder sub-clausule

(a) Van dit artikel zal door de Klant aanvaard worden ter vervanging en met uitsluiting van alle andere vorderingen die de Klant zou hebben gehad zonder deze Voorwaarden.

(b) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ALLE CLAIMS, LASTEN, KOSTEN OF SCHADE VAN WANNEER NATUUR EN HOE VEROORZAAKT HET OOK IN CONTRACT (INCLUSIEF NALATIGHEID DOOR HET BEDRIJF, zijn ondergeschikten of agenten) voortvloeiend uit deze clausule zal door de Klant worden aanvaard in plaats van en met uitsluiting van alle andere vorderingen die de Klant zou of zou kunnen hebben zonder deze Voorwaarden. BEDRIJF ZIJN BEDIENDEN OF AGENTEN) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN DEFECT IN DE GOEDEREN OF EEN HANDELING VAN NALATIGHEID, VERWAARLOZING OF VERZUIM (ONGEACHT OF DIT AL DAN NIET EEN FUNDAMENTELE SCHENDING VAN HET CONTRACT OF DE SCHENDING VAN EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE DAARVAN VAN HET BEDRIJF ZIJN BEDIENDEN OF AGENTEN IN DE UITVOERING VAN HET CONTRACT (MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE SCHENDING VAN EEN VOORWAARDE OF GARANTIE HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR STATUUT GEWOONTERECHT OF ANDERSZINS HOE DAN OOK) ZAL WORDEN BEPERKT TOT EN IN GEEN GEVAL ZAL MEER BEDRAGEN DAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN.

(c) HET BEDRIJF IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS VAN ECONOMISCH VERLIES. PRODUCTIEVERLIES, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN KANSEN, VERLIES VAN KOOPWAAR OF ANDERE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF HOE DAN OOK ONTSTAAN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF HAAR BEDIENDEN OF AGENTEN).

(d) Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid voor zover dit verboden is door de Britse wetgeving.

11. SUSPENSIE

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder moment de uitvoering op te schorten indien het zich zorgen maakt over de financiële status van de Klant of van mening is dat de Klant zijn verplichtingen mogelijk niet zal nakomen. Het Bedrijf zal de Klant op de hoogte stellen en in goed geloof onderhandelen over een verdere oplossing.

12. TEKENINGEN EN SPECIFICATIES

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert het Bedrijf niet dat de afbeeldingen, gewichten en afmetingen die in de catalogi van de Onderneming of in relevante tekeningen of documenten die door het Bedrijf worden geleverd, in alle gevallen identiek zullen zijn aan de Goederen als gevolg van verbeteringen en wijzigingen aan de Goederen of aan hun specificaties die van tijd tot tijd kunnen worden aangebracht. Het Bedrijf zal inspanningen leveren om de klant op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan standaardspecificaties met betrekking tot de Goederen, maar het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Indien de Goederen volgens de specificaties van de Klant moeten worden vervaardigd (bijvoorbeeld, zonder beperking, een op maat gemaakt doseersysteem) dan is de Klant verantwoordelijk om te verzekeren dat de specificatie geschikt is voor zijn doeleinden. Het is de enige verantwoordelijkheid van het Bedrijf om de Goederen volgens deze specificatie te produceren, zonder de specificatie te onderzoeken. De Klant zal de Onderneming vrijwaren tegen elke claim.

13. KLANTENVERZUIM

(a) Het Bedrijf heeft het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen of, naar haar keuze, verdere leveringen van Goederen op te schorten indien de Klant één van de voorwaarden van het Contract niet naleeft.

(b) Dergelijke beëindiging of opschorting doet geen afbreuk aan enige andere claim of recht dat het Bedrijf anders tegen de Klant zou kunnen hebben. Niettegenstaande een dergelijke beëindiging of opschorting zal de Klant de volledige contractprijs voor de bestelde Goederen betalen aan het Bedrijf.

14. HANDELSMERKEN EN HANDELSNAMEN

De verkoop van Goederen onder onder een van de handelsmerken of handelsnamen (al dan niet geregistreerd), verleent de Klant geen recht of licentie om dergelijk handelsmerk- of naam te gebruiken of toe te passen op een product dat door de Klant vervaardigd of geproduceerd wordt op basis van dergelijke Goederen.

15. OVERMACHT

Het Bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging als gevolg van overmacht of andere zaken of gebeurtenissen waarover het Bedrijf geen controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeidsonrust (waarbij al dan niet werknemers van het Bedrijf betrokken zijn), tekort aan brandstof, grondstoffen of andere voorraden, onlusten, overheidsbeperkingen of -voorschriften, brand of natuurrampen. In dergelijke omstandigheden kan het Bedrijf door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant de verdere uitvoering van het Contract opschorten. Indien een dergelijke opschorting langer dan negentig dagen duurt, heeft elke partij de mogelijkheid om het Contract te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor enig verlies dat de ander op dat moment lijdt. Met uitzondering wanneer Goederen specifiek voor de Klant verkregen zijn en er naar de redelijke mening van het Bedrijf geen gemakkelijk beschikbare markt voor deze Goederen is, heeft het Bedrijf het recht om de Klant de kosten en uitgaven met betrekking tot deze Goederen in rekening te brengen. De Klant zal voor alle geleverde Goederen en verleende diensten tot en met de datum van een dergelijke opschorting of beëindiging het Contracttarief betalen.

16. AFSTANDSVERKLARING

Het nalaten of uitstellen door het Bedrijf van de uitoefening van een recht, bevoegdheid of voorrecht uit deze Algemene Voorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, bevoegdheid of voorrecht een andere of verdere uitoefening daarvan of van een ander recht, bevoegdheid of voorrecht uitsluiten. De rechten en rechtsmiddelen hierin voorzien zijn cumulatief met en niet exclusief van enige rechten of rechtsmiddelen voorzien door de wet.

17. VERKLARINGEN

Geen enkele verklaring, beschrijving, informatie, garantie, voorwaarde of aanbeveling opgenomen in een catalogus, prijslijst, advertentie of communicatie, hetzij schriftelijk of mondeling gedaan door een van de agenten of werknemers van het Bedrijf, zal worden geïnterpreteerd als een uitbreiding, wijziging of terzijdestelling op enige wijze van deze voorwaarden.

18. VERBREKING

Indien op enig moment één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden onder enige wet, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen hiervan op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

19. TOEPASSELIJK RECHT

De Overeenkomst en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de Klant onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

20. KENNISGEVINGEN

Elke schriftelijke kennisgeving onder deze Voorwaarden gegeven door een partij aan de andere partij dienen voldoende te worden gemaakt of gegeven door overhandiging of door verzending per aangetekende brief of per gewone brief met ontvangstbevestiging naar de laatst bekende statutaire zetel of hoofdvestiging van de andere partij. Indien persoonlijk overhandigd, wordt het geacht te zijn gegeven twee dagen na de verzending.