Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIE

(a) In deze Voorwaarden
betekent “het Bedrijf” Tristel Solutions Limited
betekent “de Klant” de persoon, vennootschap of andere entiteit waarmee het Bedrijf contracteert
“Goederen”: goederen die door het Bedrijf geleverd worden in het kader van het Contract.

(b) De titels in deze Voorwaarden dienen enkel voor het gemak en zullen de interpretatie ervan niet beïnvloeden.

(c) “Contract” betekent het contract tussen de Klant en de Onderneming.

2. ALGEMEEN

(a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die opgenomen zijn in of waarnaar verwezen wordt in een bestelling, brief, contractformulier of andere mededeling die door de Klant aan het Bedrijf wordt gezonden. Geen andere voorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk bevestigd en ondertekend door een directeur van het Bedrijf.

(b) Door het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat u niet vertrouwd hebt op enig advies of enige verklaring van het Bedrijf die niet schriftelijk door het Bedrijf bevestigd is. U doet afstand van elk recht dat u zou hebben met betrekking tot enig ander advies of enige andere verklaring.

3. QUOTATIES

(a) Om het even welke offerte of schatting die door de Onderneming gegeven wordt met betrekking tot om het even welke van haar Goederen is enkel een Uitnodiging en geen enkele bestelling van de Klant die bij de Onderneming geplaatst wordt op basis van een offerte of schatting of op een andere manier zal bindend zijn voor de Onderneming tot ze aanvaard is door de Onderneming.

4. PRIJZEN
Tenzij anders vermeld in het Contract of op de huidige prijslijst van het Bedrijf:

(a) is de prijs van de Goederen exclusief belasting op de toegevoegde waarde, die tegen het geldende tarief in rekening zal worden gebracht

(b) is de prijs van de Goederen af fabriek;

(c) indien de prijs vermeld is in de offerte of raming van de Onderneming gebaseerd op vermelde productieseries en/of specifieke leveringsperiodes, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de prijs voor de Goederen te wijzigen indien de Klant andere hoeveelheden bestelt dan vermeld en/of levering over een andere periode wenst.

5. BETALING
(a) Betaling dient te geschieden in contanten of vrijgemaakte fondsen, uiterlijk 30 dagen na de datum waarop een factuur met betrekking tot de Goederen werd opgesteld. Indien het Contract voorziet in levering in termijnen, dan heeft de Onderneming het recht om elke termijn te factureren.

(b) De tijd voor betaling van alle bedragen die aan de Onderneming verschuldigd zijn, zal van essentieel belang zijn. Indien de Klant nalaat om op de vervaldag aan de Onderneming te betalen, dan heeft de Onderneming het recht om naar eigen goeddunken en zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering van Goederen in het kader van een contract met de Klant op te schorten en om een dergelijk contract te beëindigen.

(c) Alle verschuldigde bedragen dienen zonder schuldvergelijking of aftrek betaald te worden.

(d) Indien de betaling niet op de vervaldatum uitgevoerd is, zal de Onderneming, indien zij dit verkiest, het recht hebben om zonder verdere kennisgeving aan te rekenen:
(i) rente over alle bedragen die van tijd tot tijd door de Klant verschuldigd zijn, tegen een rentevoet per jaar van 2% boven de van tijd tot tijd geldende basisrentevoet van Lloyds Bank PLC. Deze rente wordt maandelijks berekend en samengesteld en het Bedrijf heeft het recht om alle na de vervaldatum ontvangen gelden aan te wenden ter voldoening van de openstaande rente, alvorens het resterende bedrag aan te wenden ter voldoening van de oorspronkelijke schuld; en
(ii) een administratievergoeding ter dekking van de kosten en uitgaven die het gevolg zijn van de vertraging.

(e) Betaling van uitstaande saldi die aan het Bedrijf verschuldigd zijn, kan geschieden met een credit- of debitcard. Een toeslag van 3% zal worden toegevoegd aan alle bedragen die met een credit- of debitcard worden geïnd.

6. LEVERING EN RISICO
(a) De data voor de verzending of levering van de Goederen zijn slechts verwachtingen en zijn niet bindend. Indien de Onderneming nalaat de Goederen op dergelijke data te verzenden, vormt dit geen schending van het Contract en zal de Onderneming niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die als gevolg van een dergelijke nalatigheid geleden wordt.

(b) Wanneer de prijs van de Goederen vervoer binnen het Verenigd Koninkrijk omvat, zal de levering geacht worden plaats te vinden wanneer de Goederen aankomen op de vestigingsplaats van de Klant of op de bestemming die op de leveringsinstructies vermeld is. Indien de prijs van de Goederen geen vervoer omvat of indien er geen plaats voor levering overeengekomen is, zal de levering plaatsvinden in de fabriek van de Onderneming onmiddellijk vóór het laden door de vervoerder voor verzending naar de Klant en tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de Onderneming namens de Klant en op kosten van de Klant het vervoer van de Goederen regelen en zal de door de Onderneming geselecteerde vervoerder de agent van de Klant zijn. Wanneer de Klant de Goederen bij de Onderneming dient af te halen, zal de levering geacht worden plaats te vinden veertien dagen na de datum van de kennisgeving van de Onderneming dat de Goederen klaar zijn om afgehaald te worden of bij het afhalen, indien dit eerder gebeurt.

(c) Indien de Klant de levering van de Goederen weigert, kan de Onderneming kosten aanrekenen voor het retourtransport. Om het even welke nalatigheid van de Klant om de Goederen in ontvangst te nemen zal de Klant niet ontslaan van zijn verplichting om de Contractprijs met betrekking tot de Goederen te betalen.

(d) Indien schade aan of verlies van de Goederen optreedt vóór de levering ervan aan de Klant, verbindt de Onderneming zich ertoe (zoals hieronder bepaald) om de aldus beschadigde of verloren Goederen kosteloos te vervangen of (naar eigen goeddunken) te herstellen. De voornoemde verbintenis van het Bedrijf is afhankelijk van:-
(i) de Klant de Onderneming en de vervoerder binnen de drie dagen na ontvangst van de Goederen of, in geval van totaal verlies, binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur van de Onderneming of het leveringsadvies of een andere kennisgeving van de vervoerder, schriftelijk in kennis stelt van dergelijke schade of dergelijk verlies met redelijke details dienaangaande; en
(ii) de Klant de Onderneming en/of haar bevoegde agenten of adviseurs faciliteiten verleent om beschadigde goederen te inspecteren en indien de Onderneming hierom verzoekt en op kosten van de Onderneming beschadigde goederen binnen vijf dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek naar de fabriek van de Onderneming terug te zenden.

(e) Behoudens de uitdrukkelijke bepaling in de Voorwaarde zal de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor of in verband met schade aan of verlies van de Goederen tijdens het transport naar de overeengekomen plaats van levering.

(f) Het risico met betrekking tot alle Goederen zal op de Klant overgaan op het ogenblik van de levering.

7. OPSLAG
In het geval van de Klant:-
(a) de Onderneming in kennis stelt van zijn onvermogen om de levering van Goederen te aanvaarden, of

(b) geen adequate leveringsinstructies geeft wanneer hij hierom verzocht wordt of de verkochte Goederen niet afhaalt, of

(c) het verzoeken om uitstel van levering waarmee de Onderneming akkoord gaat:
De Klant zal voor de Goederen betalen alsof ze geleverd werden, maar de Goederen zullen opgeslagen worden op eigen risico en kosten van de Klant en de Onderneming zal een redelijke vergoeding aanrekenen voor de opslag ervan op voorwaarde dat indien de Klant de Goederen of een deel ervan niet afhaalt of aanvaardt binnen de drie maanden na de schriftelijke kennisgeving van de Onderneming dat de Goederen klaar zijn voor afhaling of levering, de Onderneming het recht zal hebben (zonder afbreuk te doen aan haar andere rechtsmiddelen krachtens het Contract) om de Goederen te verkopen of naar eigen keuze te vernietigen en om de opbrengst van de verkoop ervan, indien verkocht, aan te wenden voor de betaling van alle sommen die aan de Onderneming verschuldigd zijn krachtens het Contract.

8. OVERDRACHT
Vanaf het moment van hun levering zullen de Goederen voor risico van de Klant zijn, die als enige verantwoordelijk zal zijn voor de Goederen alsof hij de eigenaar was, maar:-
(a) De Goederen zullen niettemin de eigendom van de Onderneming blijven tot op het ogenblik dat de Klant aan de Onderneming alle sommen betaald zal hebben die aan de Onderneming verschuldigd zijn uit hoofde van het Contract. De Klant zal alle nodige stappen ondernemen om het eigendomsrecht van de Onderneming op de Goederen te beschermen tegen aanspraken van derden.

(b) Tot de eigendomsoverdracht erkent de Klant dat hij de Goederen uitsluitend in bezit heeft als zaakwaarnemer voor de Onderneming. Indien de Klant de Goederen vervreemdt alvorens de volledige betaling uitgevoerd is, dan zal de volledige opbrengst van dergelijke vervreemding door de Klant in bewaring gehouden worden voor de Onderneming en zal deze niet vermengd worden met andere gelden of gestort worden op een bankrekening die in het rood staat en zal deze te allen tijde identificeerbaar zijn als gelden van de Onderneming en de Klant zal gehouden zijn om hiervoor op verzoek rekenschap af te leggen aan de Onderneming.

(c) De Onderneming kan met het oog op de recuperatie van de Goederen eender welk terrein betreden waar de Goederen redelijkerwijze worden opgeslagen en kan de Goederen opnieuw in bezit nemen. De Onderneming zal de bevoegdheid hebben om de Goederen opnieuw te verkopen en zal de opbrengst van de verkoop in mindering brengen van het door de Klant verschuldigde bedrag. Het saldo zal verschuldigd en betaalbaar blijven.

(d) De Klant zal de Goederen verzekeren en verzekerd houden zolang ze eigendom blijven van de Onderneming tegen verlies of schade door ongeval, brand, diefstal en andere risico’s die gewoonlijk gedekt worden door verzekeringen in het kader van de activiteiten die door de Klant uitgevoerd worden. De Goederen zullen tot de volledige vervangingswaarde ervan verzekerd worden bij een gereputeerde verzekeringsmaatschappij onder een allesomvattende verzekeringspolis.

(e) Tot het moment dat de Klant eigenaar wordt van de Goederen, zal hij deze op zijn terrein opslaan, gescheiden van zijn eigen goederen of die van enige andere persoon en op een manier die de Goederen gemakkelijk identificeerbaar maakt als de Goederen van de Onderneming.

(f) Indien de Klant, alvorens enige betaling zoals bedoeld in de Voorwaarde door de Klant aan de Onderneming te hebben gedaan, een regeling treft of een akkoord sluit met zijn schuldeisers, of indien de Klant een daad van faillissement pleegt, of indien de Klant een beslaglegging of een executie op zijn activa laat leggen, of indien de Klant een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is, een besluit neemt tot ontbinding van de vennootschap of indien de vennootschap het voorwerp is van een aanvraag tot ontbinding van de vennootschap, of indien de Klant de aanstelling van een rechtbank of een rechtbank aanvraagt. of de aanstelling ondergaat van een curator, een bewindvoerder of een administrateur voor alle of een deel van zijn activa, of een soortgelijk proces ondergaat onder de wetten van de woonplaats van de Klant, worden alle bedragen die de Klant aan het Bedrijf verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar en de Klant zal op verzoek onmiddellijk: –
(i) de Goederen die nog niet verwijderd zijn aan de Onderneming af te leveren en de Onderneming zal, op verzoek, gerechtigd zijn de lokalen van de Klant te betreden om deze Goederen te verwijderen, en
(ii) Aan de Onderneming rekenschap afleggen van de opbrengst van de Goederen die voordien door de Klant werden weggedaan.

9. ACCEPTATIE
(a) De Klant zal geacht worden de Goederen aanvaard te hebben als zijnde in overeenstemming met het Contract en zal gehouden zijn deze te betalen, tenzij de Onderneming binnen de drie dagen na ontvangst een schriftelijke kennisgeving van afkeuring ontvangt. Goederen die door de Klant aanvaard worden, kunnen nadien niet teruggestuurd worden.

(b) Indien na kennisgeving van afwijzing de Klant de Goederen behandelt op een wijze die niet in overeenstemming is met dergelijke afwijzing of met het eigendomsrecht van de Goederen door de Onderneming, dan zal de Klant geacht worden de Goederen aanvaard te hebben en zal hij gehouden zijn om ervoor te betalen.

10. GARANTIE
(a) Indien Goederen of enig deel daarvan naar de redelijke tevredenheid van de Onderneming defect blijken te zijn

door gebrekkige materialen of vakmanschap of ontwerp binnen een periode van Twaalf maanden vanaf de datum van hun oorspronkelijke verzending of levering door de Onderneming (met uitzondering van redelijke slijtage) zal de Onderneming naar eigen goeddunken ofwel:
(i) de goederen kosteloos vervangen of repareren, of
(ii) de Contractprijs van de gebrekkige Goederen aan de Klant terugbetalen, of
(iii) van de Klant eisen dat hij de Goederen behoudt en de Klant een redelijke vergoeding toekennen met betrekking tot dergelijke gebreken.

MITS
(1) deze garantie is niet van toepassing op transportschade; het enige rechtsmiddel van de Klant voor dergelijke schade is zoals vermeld in clausule 6.

(2) De Klant zal de Onderneming schriftelijk op de hoogte brengen binnen veertien dagen nadat hij hiervan kennis genomen heeft; en

(3) Indien de Onderneming dit eist, zullen alle gebrekkige Goederen eerst teruggezonden worden naar de lokalen van de Onderneming, franco van de Klant (om door de Onderneming terugbetaald te worden indien zij ervan overtuigd is dat de Goederen gebrekkig zijn); en

(4) De Goederen zullen op een correcte en correcte manier door de Klant opgeslagen en/of gebruikt zijn; en

(5) De aansprakelijkheid van de Onderneming onder sub-clausule

(6) De aansprakelijkheid van de Onderneming onder sub-clausule (a) van dit artikel zal door de Klant aanvaard worden ter vervanging en met uitsluiting van alle andere vorderingen die de Klant zou gehad hebben of zou kunnen gehad hebben zonder deze Voorwaarden.
(b) DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF VOOR ALLE VORDERINGEN, LASTEN, UITGAVEN OF SCHADE VAN WANNEER NATUUR EN HOE VEROORZAAKT HET OOK IN CONTRACT OF IN TORT (INCLUSIEF NALATIGHEID DOOR HET BEDRIJF, zijn ondergeschikten of agenten) voortvloeiend uit deze clausule zal door de Klant worden aanvaard in plaats van en met uitsluiting van alle andere vorderingen die de Klant zou of zou kunnen hebben zonder deze Voorwaarden. BEDRIJF ZIJN BEDIENDEN OF AGENTEN) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET EEN DEFECT IN DE GOEDEREN OF EEN HANDELING VAN NALATIGHEID, VERWAARLOZING OF VERZUIM (ONGEACHT OF DIT AL DAN NIET EEN FUNDAMENTELE SCHENDING VAN HET CONTRACT OF DE SCHENDING VAN EEN FUNDAMENTELE VOORWAARDE DAARVAN VAN HET BEDRIJF ZIJN BEDIENDEN OF AGENTEN IN DE UITVOERING VAN HET CONTRACT (MET INBEGRIP VAN ZONDER BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORGAANDE SCHENDING VAN EEN VOORWAARDE OF GARANTIE HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET DOOR STATUUT GEWOONTERECHT OF ANDERSZINS HOE DAN OOK) ZAL WORDEN BEPERKT TOT EN IN GEEN GEVAL ZAL MEER BEDRAGEN DAN DE PRIJS VAN DE GOEDEREN.
(c) HET BEDRIJF ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE VORDERINGEN VOOR ECONOMISCHE VERLIES. VERLIES VAN PRODUCTIE, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN KANSEN, VERLIES VAN KOOPWAAR OF ANDERE INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OF HOE DAN OOK ONTSTAAN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF HAAR BEDIENDEN OF AGENTEN).
(d) Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf beperken of uitsluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid voor zover dit verboden is door de wet van het Verenigd Koninkrijk.

11. SUSPENSIE
Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de uitvoering op te schorten indien het zich zorgen maakt over de financiële status van de Klant of van mening is dat de Klant zijn verplichtingen mogelijk niet zal nakomen. Het Bedrijf zal de Klant van een dergelijke opschorting in kennis stellen en in goed vertrouwen over een oplossing onderhandelen.

 

12. TEKENINGEN EN SPECIFICATIES
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, garandeert de Onderneming niet dat de afbeeldingen, gewichten en afmetingen die in de catalogi van de Onderneming of in relevante tekeningen of documenten die door de Onderneming worden geleverd, in alle gevallen identiek zullen zijn aan de Goederen als gevolg van verbeteringen en wijzigingen aan de Goederen of aan hun specificaties die van tijd tot tijd kunnen worden aangebracht. De Onderneming zal redelijke inspanningen leveren om de klant op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen aan standaardspecificaties met betrekking tot de Goederen, maar de Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de Goederen aan te brengen. Indien de Goederen volgens de specificaties van de Klant dienen te worden vervaardigd (bijvoorbeeld, zonder beperking, een op maat gemaakt doseersysteem) dan is de Klant verantwoordelijk om te verzekeren dat de specificatie geschikt is voor zijn doeleinden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Onderneming om de Goederen volgens deze specificatie te produceren, zonder de specificatie te onderzoeken. De Klant zal de Onderneming vrijwaren tegen elke vordering die tegen de Onderneming wordt ingesteld wegens het gebruik van de specificatie van de Klant.

13. KLANTENVERZUIM
(a) De Onderneming heeft het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen of, naar haar keuze, verdere leveringen van Goederen op te schorten indien de Klant één van de voorwaarden van het Contract niet naleeft.

(b) Dergelijke beëindiging of opschorting doet geen afbreuk aan enige andere vordering of recht dat de Onderneming anders tegen de Klant zou kunnen hebben. Niettegenstaande een dergelijke beëindiging of opschorting zal de Klant de Onderneming onverwijld de volledige contractprijs voor de bestelde Goederen betalen.

14. HANDELSMERKEN EN HANDELSNAMEN
De verkoop door de Onderneming van om het even welke Goederen onder om het even welke handelsmerken of handelsnamen van de Onderneming (al dan niet geregistreerd) verleent de Klant geen recht of licentie om dergelijke handelsmerken of handelsnamen te gebruiken of toe te passen op om het even welk product dat door of voor rekening van de Klant vervaardigd of geproduceerd wordt op basis van dergelijke Goederen of waarin dergelijke Goederen verwerkt worden.

15. OVERMACHT
Het Bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of vertraging als gevolg van overmacht of andere zaken of gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van het Bedrijf liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot arbeidsonrust (waarbij al dan niet werknemers van het Bedrijf betrokken zijn), tekort aan brandstof, grondstoffen of andere voorraden, onlusten, overheidsbeperkingen of -voorschriften, brand of natuurrampen. In dergelijke omstandigheden kan de Onderneming door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant de verdere uitvoering van het Contract opschorten en indien een dergelijke opschorting langer dan negentig dagen duurt, heeft elk van beide partijen de mogelijkheid om het Contract te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor enig verlies dat de andere partij door een dergelijke beëindiging lijdt, behalve dat wanneer Goederen specifiek voor de Klant verkregen zijn en er naar de redelijke mening van de Onderneming geen gemakkelijk beschikbare markt voor deze Goederen is, de Onderneming het recht zal hebben om de Klant de kosten en uitgaven met betrekking tot deze Goederen in rekening te brengen. De Klant zal voor alle geleverde Goederen en verleende diensten tot en met de datum van een dergelijke opschorting of beëindiging het Contracttarief betalen.

16. AFSTANDSVERKLARING
Het nalaten of uitstellen door het Bedrijf van de uitoefening van een recht, bevoegdheid of voorrecht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden zal niet gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een dergelijk recht, bevoegdheid of voorrecht een andere of verdere uitoefening daarvan of van een ander recht, bevoegdheid of voorrecht uitsluiten. De rechten en rechtsmiddelen hierin voorzien zijn cumulatief met en niet exclusief van enige rechten of rechtsmiddelen voorzien door de wet.

17. VERKLARINGEN
Geen enkele verklaring, beschrijving, informatie, garantie, voorwaarde of aanbeveling opgenomen in een catalogus, prijslijst, advertentie of communicatie, hetzij schriftelijk of mondeling gedaan door een van de agenten of werknemers van het Bedrijf, zal worden geïnterpreteerd als een uitbreiding, wijziging of terzijdestelling op enige wijze van deze voorwaarden.

18. AFSTAND
Indien op enig moment één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in enig opzicht ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden onder enige wet, zal de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen hiervan op geen enkele wijze worden beïnvloed of aangetast.

19. TOEPASSELIJK RECHT
De Overeenkomst en deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en de Klant onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

20. KENNISGEVINGEN
Elke schriftelijke kennisgeving onder deze Voorwaarden gegeven door een partij aan de andere partij zal voldoende worden gemaakt of gegeven door overhandiging of door verzending van hetzelfde door gewone voorafbetaalde eersteklas aangetekende of aangetekende briefpost aan de andere partij’s laatst bekende statutaire zetel of hoofdvestiging en indien zo overhandigd zal worden geacht te zijn gegeven bij overhandiging en indien zo verzonden zal worden geacht te zijn gegeven twee dagen na de datum van het posten.