Verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN TRISTEL NV

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALIGEN – TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Naamloze Vennootschap TRISTEL (hierna vermeld als TRISTEL). Deze voorwaarden, die voorkomen op, of in bijlage van brieven, aanbiedingen, facturen of elk gedrukt document, zullen verondersteld worden volledig aanvaard te zijn zowel voor de vroegere als voor de toekomstige verhoudingen door diegene die ze ontvangen zonder enig protest, die de overeenkomst ondertekenen of de factuur betalen zonder voorbehoud. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op die van de klant, behoudens uitdrukkelijk geschreven afwijking aangenomen door TRISTEL, deze afwijking zijnde enkel toepasselijk op dit bijzonder punt. Het feit dat TRISTEL geen gebruik maakt van één of ander in zijn voordeel opgesteld beding van de onderhavige algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich erop te beroepen.

ARTIKEL 2: OFFERTES

De offertes van TRISTEL worden zonder verbintenis gedaan, binnen de perken van de stocks en de beschikbaarheden zowel van TRISTEL als van haar leveranciers. Behoudens bepalingen in tegengestelde zin, zijn zij vatbaar voor herziening zonder voorafgaande berichtgeving in geval van stijgen der lonen en/of verkochte koopwaar. Eenmaal de bestelling aanvaard, kan TRISTEL de prijs nog aanpassen of herzien op basis van parameters die betrekking hebben op de werkelijke kosten die deel uitmaken van de globale prijs voor het gedeelte dat zij vertegenwoordigen in deze prijs. In de gevallen waarin artikel 57 van de Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen van toepassing is, zullen prijsherzieningen beperkt zijn tot een bedrag van maximum 80% van de eindprijs: in de andere gevallen geldt deze beperking niet.

ARTIKEL 3: BESTELLINGEN

Elke bestelbon getekend door de klant verbindt hem onherroepelijk. De annulatie van lopende bestellingen is slechts mogelijk voor de klant voor zover TRISTEL hiermee schriftelijk akkoord gaat en mits betaling van eventuele schadevergoeding.

ARTIKEL 4: LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen dienen enkel als aanwijzing. Behoudens de zware fout of de dwaling, kan een vertraging van de levering die minder dan één maand uitmaakt, geen reden zijn voor de klant om de goederen te weigeren noch om een vordering tot schadevergoeding te bekomen. Indien de vertraging de maand overschrijdt, kan de klant 15 dagen na verzending van een aangetekend schrijven waarin TRISTEL in gebreke gesteld wordt de goederen te leveren, de bestelling annuleren zonder echter gerechtigd te zijn om gelijke welke schadevergoeding te vragen. Alle wijzigingen van de bestelling door de klant verlengen automatisch de leveringstermijn.

ARTIKEL 5: BETWISTING – VERANTWOORDLIJKHEID –WAARBORG

Om geldig te zijn, moet iedere klacht verplichtend per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen aan TRISTEL opgestuurd worden, hierin begrepen de dag van levering. De afwezigheid van elke betwisting overeenkomstig bovenvermelde vormen en termijnen, houdt voor de klant de onherroepelijke aanvaarding in van de geleverde goederen, welke ook de grieven mogen zijn die hij later zou kunnen inroepen. De gebreken waarmede een deel van de levering is aangetast machtigen de klant niet om de ganse levering te weigeren. TRISTEL waarborgt nooit dat de geleverde goederen geheel overeenkomen met de door de koper nagestelde doeleinden. Alleen de koper, in zijn hoedanigheid van professioneel, is aansprakelijk voor de keuze van het bestelde materiaal. Geen enkel goed zal mogen teruggezonden worden zonder schriftelijk akkoord van TRISTEL. Een dergelijke toelating betekent niet dat TRISTEL akkoord is dat de teruggestuurde goederen niet overeenstemmen of gebrekkig zijn. De klant is onherroepelijk akkoord dat, in alle gevallen waar TRISTEL aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, diens aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de gehele of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor de goederen of tot eventuele vervanging en dit, naar keuze van TRISTEL, met uitsluiting van elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd aan de klant, zijn bedienden of derden. De verantwoordelijkheid ten aanzien van derden, welke ook de grondslag is, rust exclusief op de klant die bijgevolg TRISTEL waarborgt tegen alle vordering nopens de verantwoordelijkheid die zou aangespannen geweest zijn door derden. In geval van eventuele gebreken of tekorten van de goederen geleverd aan de klant door een transporteur moet elke klant, op straffe van non-ontvankelijkheid, vermeld worden op transportbrief die, in geval van geschil, als bewijs zal dienen. De verantwoordelijkheid van TRISTEL zal in elk geval, niet kunnen ingeroepen worden voor alle veranderingen of alle verval van het geleverde product indien de stockeringsvoorwaarden van dit product niet overeenstemmen met deze die vereist zijn voor dit type van product. Dienaangaande, erkent de klant, in zijn hoedanigheid van professioneel, perfect op de hoogte te zijn van de specificiteit van de bestelde koopwaar.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO’S

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het exploitatieadres van TRISTEL. De vervoer en verpakkingskosten zijn, behoudens tegenstrijdig beding, ten laste van de klant. De goederen reizen altijd op diens risico. TRISTEL blijft eigenaar van de goederen tot de algehele betaling van de facturen die betrekking hebben op deze goederen. In geval van niet-betaling behoudt TRISTEL zich het recht voor om de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.

ARTIKEL 7: BETALINGEN

Alle prijzen zijn, behoudens tegenstrijdig beding, netto berekend, taksen, belastingen, administratieve kosten en verzendingskosten niet inbegrepen. De facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijk zetel van TRISTEL op de aangegeven vervaldag en op één van de bankrekeningen vermeld op de factuur. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag, zullen de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een interest opbrengen van 1% per maand. De ontvangst van de factuur houdt van rechtswege en overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek een ingebrekestelling van de schuldenaar in, zonder dat enige akte daarvoor vereist is, en door het loutervervallen van de termijn. Daarenboven, indien de betaling niet gebeurt binnen de 15 dagen van de vervaltermijn, zal het overblijvende saldo verhoogd worden met 10% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 100,00€ ten titel van vergoedend strafbeding. In dergelijke omstandigheden aanvaardt de klant eveneens dat TRISTEL de uitvoering van alle lopende bestellingen mag opschorten. De klant doet uitdrukkelijk afstand van gelijk welke compensatie van zijn betalingen met alle bedragen die hem eventueel door TRISTEL verschuldigd zouden zijn. De omstandigheid dat een facturatie betrekking heeft op één of meerdere gedeeltelijke leveringen kan door de klant niet ingeroepen worden om de betalingen van de gehele levering van die bestelling uit te stellen.

ARTIKEL 8: VERBREKING

In geval van niet eerbiediging van door de klant van gelijk welke verbintenis zal TRISTEL onmiddellijk een einde mogen stellen aan de overeenkomst. De niet-betaling van gelijk welke factuur op de vervaldatum machtigt TRISTEL onmiddellijk terug in het bezit gesteld te worden van de niet-betaalde goederen, binnen de 24 uren na een aan de koper betekende ingebrekestelling, waarin vermeld staat op welke dag en uur een afgevaardigde zal langskomen. De overeenkomst mag eveneens van rechtswege als ontbonden beschouwd worden, zonder ingebrekestelling en zonder formaliteit zoals de betekening aan de klant per aangetekend schrijven, indien blijkt dat één van de hoofdverbintenissen niet zal uitgevoerd of sterk riskeert niet uitgevoerd te worden en dit zelfs voordat de verbintenis opeisbaar geworden is.

ARTIKEL 9: HUUR VAN GOEDEREN

Bij de huur van goederen wordt er steeds een contract opgemaakt met begin- en einddatum en de verhuurprijs. De goederen moeten altijd in hun oorspronkelijke staat teruggeleverd worden. Defecten die ontstaan tijdens de verhuurperiode en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten worden op de huurder verhaald. De goederen bestemd voor huur moeten in de zaak afgehaald worden en op de einddatum voor 17u teruggebracht worden. Eventuele verzendingskosten vallen ten laste van de huurder. Te vervangen verbruiksgoederen zijn altijd ten koste van de huurder.

ARTIKEL 10

De klant waarborgt TRISTEL tegen alle betwisting die ingesteld zou worden tegen haar ten gevolge van ecologische schade veroorzaakt door desbetreffende producten.

ARTIKEL 11

De rechtbanken van Antwerpen ondermeer het Vredegerecht van Antwerpen, zullen uitsluitend bevoegd zijn voor elke geschil tussen TRISTEL en één van haar klanten. In alle gevallen zullen die rechtbanken de Belgische Wet toepassen.